Kapitola 7 Účetní uzávěrka a závěrka

Cílem této kapitoly je naučit se postup prací při účetní uzávěrce, tzn. jaké účetní operace se musí provést na konci účetního období před uzavřením účetních knih. Učivo v této kapitole je dále zaměřeno na zásady pro sestavení účetní závěrky a vyplňování účetních výkazů Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty.

Video přednášky

Video přednáška

Video-přednáška.

Textová opora

Textová podpora k přednášce

Výkladový text k video-přednášce.

 Otázky a odpovědi
Video rozhovor

Otázky a odpovědi na význam inventarizace, výpočet daňové povinnosti a sestavení účetních výkazů.

Procvičování teorie a účtování
Účtování

Interaktivní cvičení na procvičování učiva (testové otázky a účetní příklady).

 Testování teorie a účtování
Finasnční účetnictví - test

Testové otázky a test na znalosti účtování.

Shrnutí učiva
Finanční účetnictví - účetní předpisy

Seznam základních účetních souvztažností