Kapitola 3 Dlouhodobý majetek

Učivo v této kapitole rozšiřuje znalosti o dlouhodobém hmotném majetku, a to jak v oblasti oceňování, účtování (jak pořízení, tak vyřazení majetku) a odpisování. Velká pozornost je věnována problematice technického zhodnocení a rozdílů v porovnání s opravami a údržbou.

Kromě dlouhodobého hmotného majetku je zde vysvětleno také účtování dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého finančního majetku.

Video přednášky

Video přednáška

Video-přednáška.

Textová opora

Textová podpora k přednášce

Výkladový text k video-přednášce.

 Podnikáme s Pavlem a Veronikou
Video rozhovor

Otázky a odpovědi na odpisování majetku, opravy vs. technické zhodnocení.

Procvičování teorie a účtování
Účtování

Interaktivní cvičení na procvičování učiva (testové otázky a účetní příklady).

 Testování teorie a účtování
Finasnční účetnictví - test

Testové otázky a test na znalosti účtování.

Shrnutí učiva
Finanční účetnictví - účetní předpisy

Seznam základních účetních souvztažností