Základy podvojného účetnictví

Kurz je určen začátečníkům v oblasti účetnictví podnikatelských subjektů a studentům středních a vysokých škol s výukou účetnictví.

Co se v kurzu naučíte

Účastníci kurzu budou seznámeni s podstatou účetnictví, se zásadami vedení účetnictví, účetní terminologií a ujasní si význam účetnictví v praxi.

Důraz je kladen na pochopení podstaty účtování a na vysvětlování základního účtování jednotlivých agend. Zaúčtování jednotlivých hospodářských operací je vysvětlováno pomocí interaktivní výuky, kdy po každém zaúčtování je možné vidět dopady na rozvahu a výsledek hospodaření. Cílem je tedy nejen umět zaúčtovat běžné účetní případy, ale především pochopit účetnictví jako ucelený systém.

Přednášky jsou zaměřeny zejména na ty situace, se kterými se účetní a ekonomové v praxi nejčastěji setkávají. Po absolvování všech kapitol tohoto kurzu získáte informace, jak postupovat v praxi při zpracování účetnictví malých a středních firem.


Informace o kurzu

Název kurzu Počet kapitol Cena kurzu (vč. DPH)
Základy podvojného účetnictví 10 2299,-

Seznam kapitol

Každá kapitola obsahuje textovou podporu, video přednášku Ing. Pavla Štohla, procvičovací testy, video bonusy.

  1. Úvod, základní pojmy
  2. Rozvaha, změny rozvahových položek
  3. Účet. Rozvahové a výsledkové účty
  4. Základní účtování krátkodobého finančního majetku
  5. Základní účtování zúčtovacích vztahů (vč. DPH)
  6. Základní účtování dlouhodobého majetku
  7. Základní účtování nakupovaných zásob
  8. Základní účtování zásob vlastní činnosti
  9. Základní účtování mezd
  10. Základní účtování nákladů a výnosů

Základy podvojného účetnictví

Kurz je určen začátečníkům v oblasti účetnictví podnikatelských subjektů a studentům středních a vysokých škol s výukou účetnictví.
Ukázky kapitol

Kapitola 6 Základní účtování dlouhodobého majetku

V této kapitole bude vysvětleno, který majetek musí účetní jednotka zahrnovat mezi dlouhodobý hmotný majetek, které výdaje jsou součástí pořizovací ceny majetku a které naopak lze zaúčtovat přímo do nákladů. Dále je na konkrétních příkladech vysvětleno, proč nelze pořízení dlouhodobého majetku zaúčtovat jednorázově do nákladů a jakým způsobem se stanoví opotřebení dlouhodobého majetku (tzv. odpisy).

Součástí této kapitoly je také výklad způsobu zaúčtování pořízení dlouhodobého majetku a odpisů.


Přednáška Ing. Pavla Štohla
Textová podpora
Bonus 1
E-learning bonusové video

Radim kupuje nové auto.

Bonus 2
E-learning bonusové video

Nákup kopírky.

Procvičování - otázky
E-learning procvičovací otázky

Procvičování - otázky

Procvičování - účtování
E-learning účtování

Procvičování - účtování

Kapitola 8 Základní účtování zásob vlastní činnosti

Kapitola obsahuje vymezení zásob, jejich členění a vykazování v rozvaze. Velká pozornost je věnována oceňování zásob vlastní činnosti včetně vysvětlení, proč náklady na vytvoření zásob nemohou snižovat výsledek hospodaření účetní jednotky.

Při výkladu účtování zásob budou účastníci podrobně seznámeni s účtováním jak výroby, tak prodeje výrobků, a to včetně vysvětlení specifika účtování na nákladovém účtu Změna stavu zásob. Velká pozornost je věnována zjištění výsledku hospodaření ve výrobních organizacích.


Přednáška Ing. Pavla Štohla
Textová podpora
Bonus 1
E-learning bonusové video

Radim vyrábí pracovní sešity.

Procvičování - otázky
Procvičování - účtování